Innen jó indulni!

Linux az oktatásban konferencia

A LOK szó a Li­nux az ok­ta­tás­ban ki­fe­je­zés rö­vi­dí­té­se.
A LOK rendezvénysorozat célja a szabad szoftverek és a Linux használatának népszerűsítése az oktatásban.
A konferencia első­sor­ban az álta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lák in­for­ma­ti­ka ta­ná­rainak, az ott dol­go­zó rend­szer­gaz­dák­nak, a fel­ső­ok­ta­tás­ban dol­go­zók­nak, il­let­ve az is­ko­lák ve­ze­tői­nek szól, de sze­re­tet­tel vá­runk min­den­kit, aki ér­dek­lő­dik a Li­nux és a sza­bad szoft­ve­rek iránt.

A ren­dez­vé­nye­ink ren­ge­teg hasz­nos elő­adást tar­tal­maz­nak, me­lye­ket fel­ké­szült, az adott te­rü­le­tet jól is­me­rő elő­adók tar­ta­nak. Ese­ten­ként a hal­lot­ta­kat a részt­ve­vők ki is pró­bál­hat­ják a hely­szí­nen lé­vő gé­pe­ken.
Sze­ret­nénk meg­mu­tat­ni azt is, hogy az ok­ta­tás fo­lya­mán fel­me­rü­lő összes kér­dés­re ugyan­úgy vá­laszt tud ad­ni a Li­nux is, mint ahogy más ope­rá­ci­ós rend­szerek.

Se­gí­te­ni sze­ret­nénk, hogy meg­is­mer­hes­sék a sza­bad prog­ra­mok vi­lá­gát, tá­mo­gat­juk azo­kat, akik sze­ret­né­nek el­in­dul­ni ezen az úton. Azok pe­dig, akik már hasz­nál­nak is­ko­lá­juk­ban va­la­mi­lyen Li­nux rend­szert, itt öt­le­te­ket, se­gít­sé­get, tá­mo­ga­tást kap­hat­nak.

A ren­dez­vé­nye­ket ön­kén­te­sek szer­ve­zik, a sa­ját sza­bad­ide­jük­ben, in­gyen, min­den­féle el­len­szol­gál­ta­tás nél­kül. A konferencia főszervezője az FSF.hu Alapítvány.

Link:  http://lok.hu/
Megosztom:

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Translate

Keresés ebben a blogban

Élő csevegés

RockBox rádió

Népszerű bejegyzések

Oldalaink

www.skamilinux.hu
www.puppylinux.hu
www.linuxwiki.hu

Ne felejtsd el meglátogatni testvér oldalunkat, a http://www.linux-wiki.hu/ -t